spiraler .jpg

KVALITETSSIKRING


Sikring af kvalitet er for os en selvfølge

Inden for det lægefaglige område har kvalitet været tænkt på længe.

ASKEPLIADE-EDEN

Allerede Hippokrates (ca. 460‐370 før kristus) nedskrev etiske og kollegiale regler for  læger og lægegerning. Den betegnes asklepiade‐eden, og er oversat af J.L. Heiberg.

LÆGELØFTET

Det danske lægeløfte blev sat i kraft i 1815, og har samme ordlyd i dag, som dengang, og  afgives af alle danske læger.

I Tines Klinik arbejder vi dagligt med kvalitetssikring, idet klinikken er fokuseret på, at  levere sundhedsfaglig høj diagnostisk kvalitet, som er betinget af en løbende sikring af  den samlede faglige og driftsmæssige kvalitet. 

Vi efterlever helt naturligt kerneindholdet i lægeløftet, og er Akkrediteret i pilottest  henhold til DKKM´s Sygehus standarder, under navnet Speciallæge selsskabet  Tetzschner APS  DSOG Danske selskab for Obstetrik og Gynækologi har siden oktober 1898 arbejdet med  kvalitet og videre udvikling , uddannelse.  

DSOG Danske selskab for Obstetrik og Gynækologi har siden oktober 1898 arbejdet med  kvalitet og videre udvikling , uddannelse.    (http://www.dsog.dk/dsog/om‐selskabet/)

DFKO Danske Fødsel og kvindelægers organisation siftet for mere end 100 år siden. 

(www.gynaekologer.dk)

Vi er foretager konstant forbedringer på baggrund af ny viden og teknologisk udvikling, ‐ hvis der bare er noget, som kan gøres bedre. Derfor er vi også åbne for dine input, og i  vores  postkasse uden for klinikken kan du skrive RIS/ROS.

Vi er godkendt, uden anmærkninger, ved Sundhedsstyrelsens sidste tilsyn, og du kan se  rapporten under navnet  Speciallægeselskabet Tetzschner APS    

I henhold til Sundhedsloven § 42, Stk. 4 har den dataansvarlige på Tines Klinik givet  tilladelse til, at sekretærer / hjælpe personale ansat på klinikken, kan foretage opslag i  de elektroniske systemer, som indeholder klinikkens patientdata, i henhold til lovgivningen i § 42 stk. 1. Tilladelsen er givet til den nævnte personalegruppe for at den  kan varetage de funktioner og opgaver, som den er beskæftiget med i klinikken.

ASKEPLIADE-EDEN

I det jeg kalder lægeguden Apollon, Asklepios, Hygaia og Panakeia til vidne samt alle  guder og gudinder, sværger jeg at ville holde efter evne og bedste skøn denne ed og  kontrakt. Jeg vil agte den, der har lært mig kunsten, lige med mine forældre og dele mit  brød med ham og, når han behøver det, yde ham hans fornødenheder.

Hans afkom vil jeg agte lige med mine brødre og lære dem denne kunst, hvis de ønsker  at lære den, uden honorar. Forskrivning, forskrifter og videnskabelig undervisning og al  anden lærdom vil jeg meddele mine og min lærers sønner samt elever, der har sluttet  kontrakt og er taget i ed efter lægelaugets lov, men ingen anden.

Diætetiske forskrifter vil jeg benytte til de syges gavn efter evne og bedste skøn, og  hindre dem, der kan volde skade og fortræd. Selv om jeg opfordres dertil, vil jeg ikke  udlevere nogen dødelige gifte eller give noget sådant råd, ej heller give nogen kvinde  fosterfordrivende midler.

Jeg vil bevare mit liv og min kunst rent og fromt. Jeg vil ikke skære for sten, men  overlade det til specialisterne. I de huse, hvor jeg kommer, vil jeg komme til gavn for de  syge, idet jeg holder mig fjern fra al bevidst uret og forførelse både i andre henseender  og i kønslig, både over for kvinder og mænd, fri og slaver.

Hvad jeg ser og hører i min praksis eller uden for praksis i menneskenes liv, hvad som  ikke bør komme ud, det vil jeg fortie, idet jeg anser sligt for embedshemmelighed. Når  jeg handler efter denne ed og ikke bryder den, så lad det forundes mig at nyde godt  både af mit liv og af min kunst, idet jeg nyder anseelse hos alle mennesker til evig tid.  Men overtræder jeg den, og bliver ménsvoren, da times det mig det modsatte heraf.

LÆGELØFTET  

Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk‐kirurgiske fag erhvervede  kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved  håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge  stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine  kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg  stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden  persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har  erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig  bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og  bestemmelser.